Pradžia

„Olifėjos“ privatumo politika

Svetainės privatumo politika

Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų.

1. Bendra informacija

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.olifeja.lt (toliau – svetainė).

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kokias turite teises.

1.3. Privatumo politika yra taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų svetainėje. Jeigu naudojatės svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. 

1.4. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Olifėja“, (toliau – Bendrovė) juridinio asmens kodas 121740752, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 275 1751, el. pašto adresas info@olifeja.lt

1.5. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, galite susiekti  telefonu (8 5) 275 1751 arba el. paštu dap@perlas.lt

1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kada atnaujinti šią Privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo interneto svetainėje dienos.

2. Kokiais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

2.1. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją Jūs pateikiate, kai naudojatės paslaugomis ar naršote mūsų svetainėje.

2.2. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindais:

2.2.1. sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais;

2.2.2. mūsų teisėtų interesų įgyvendinimu;

2.2.3. vykdydama teisės aktų nustatytus įpareigojimus.

2.3. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

3.1. Kai mūsų organizuojamoje loterijoje laimite didesnį negu 1000 eurų prizą.

3.1.1. Renkami šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, sąskaitos numeris, asmens dokumento numeris, parašas, laimėtas prizas. 

3.1.2. Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, privalome registruoti laimėjusius asmenis, kai laimėjimo suma viršija 1000 eurų, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu. Apie laimėjusius asmenis mes privalome pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

3.2. Darbuotojų atrankos tikslais tvarkomi kandidatų duomenys.

3.3. Akcininkų, valdymo organų narių, partnerių, tiekėjų, kitų asmenų duomenų tvarkymas.

3.3.1. Bendrovė savo veikloje tvarko savo akcininkų, valdymo organų narių ir naudos gavėjų, jų atstovų, įgaliotų asmenų asmens duomenis. Šie duomenys gaunami iš teisėtų šaltinių ir naudojami tik vykdant jai taikomas teisines pareigas, susijusias su Bendrovės ir jos organų narių veikla, duomenų registravimu ir tvarkymu, akcininkų teisių įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų vykdymu, finansine apskaita ir mokestinių prievolių ir kitų teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu.

3.3.2. Bendrovė taip pat tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (verslo  partnerių, tiekėjų, kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų, vadovų, akcininkų) asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

3.3.2.1. minėtiems asmenims su Bendrove užmezgant ir palaikant verslo santykius;

3.3.2.2. sudarant, vykdant, administruojant sutartis;

3.3.2.3. užtikrinant Bendrovės teisėtus interesus;

3.3.2.4. Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;

3.3.2.5. Bendrovei vykdant jai taikomas prievoles pagal galiojančius teisės aktus. 

3.3.3. Šią informaciją ir asmens duomenis Bendrovė renka ir tvarko paties asmens sutikimo pagrindu, kuomet toks asmuo pats pateikia savo duomenis Bendrovei ar jos atstovams.

3.3.4. Bendrovė šiuos duomenis perduoda kompetentingoms institucijoms, kurios turi teisę gauti tokius duomenis, registrams, o taip pat kitiems gavėjams, turintiems teisėtą pagrindą gauti šiuos duomenis. 

3.4. Kai Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine

3.4.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

3.4.2. Mūsų Svetainėje šiuo metu naudojami būtinieji slapukai, kurie reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis bent minimaliomis svetainės funkcijomis. Šie slapukai negali būti išjungti.

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas Slapuko galiojimo laikas
EW4SITE Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą) Iki sesijos pabaigos
SITEXRF POST XSRF apsauga Iki sesijos pabaigos

      3.4.3. Slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti techninį svetainės funkcionavimą.

4. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

4.1. Bendrovė tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis, kai Jūs naudojatės Bendrovės paslaugomis arba svetainėmis.

4.2. Duomenys gali būti generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, pavyzdžiui, skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką, ar apsilankote mūsų interneto svetainėje.

5. Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams, taip pat vadovaujamės teisės aktų nustatytais reikalavimai. Mes siekiame nesaugoti neaktualių asmens duomenų. Istorinė informacija yra saugoma tik tais atvejais, jeigu to reikia teisės aktų nustatyta tvarka mūsų veiklai vykdyti.

5.2. Konkretūs duomenų saugojimo terminai yra nurodyti šioje ir kitose mūsų paminėtose duomenų tvarkymo politikose.

6. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

6.1. Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus toliau aprašytus atvejus.

6.2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą, teikia mums kitas paslaugas. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti.

6.3. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytas sutartis.

6.4. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes vykdome duomenų tvarkymo veiklą?

7.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje, asmens duomenų mes neperduodame į trečiąsias valstybes.

8. Kaip mes užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą?

8.1. Mes įgyvendiname ir nuolat atnaujiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

9. Kokios Jūsų teisės?

9.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

9.2. Teisė ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.

9.3. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų pateiktuose dokumentuose mums nurodyti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

9.4. Teisė atšaukti sutikimą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

9.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.

9.6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę prašyti kitam duomenų valdytojui perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones.

9.7. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, prašome kreiptis tiesiogiai į mus ir Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, arba el. p. ada@ada.lt

10. Kaip su mumis susisiekti?

10.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.Jeigu turite kokių nors klausimų apie šią Privatumo politiką arba norite pasinaudoti savo teisėmis. Visai šiais atvejais Jūs galite kreiptis į mus el. paštu dap@perlas.lt arba tel. (8 5) 2 751 751.